Keikkakeskustelu – onnettomuuksista oppiminen

Etusivu > Palvelut > Asiantuntijatoiminta > Menneet hankkeet > Keikkakeskustelu – onnettomuuksista oppiminen

Onnettomuuksista oppimisen hankkeessa luotiin Keikkakeskustelu-malli, joka tukee keikan tai harjoituksen läpikäyntiä.

Keikkakeskustelu on yksinkertainen ja nopea menetelmä toiminnan kehittämiseen. Sen avulla tehostetaan kokemuksista oppimista ja näin toimintaa tulevilla tehtävillä. Malli perustuu USA:n armeijan After Action Review -toimintamalliin (AAR)

Keikkakeskustelu pidetään keikan tai harjoituksen jälkeen, kun siihen on rauhallinen tilaisuus. Perusmallissa tehtävä käydään ryhmätasolla läpi. Keskustelun avulla luodaan yhteinen käsitys keikasta ja arvioidaan tehtävällä onnistumista ja sitä, tulisiko jatkossa jotain tehdä toisin. Tärkeintä on itse keskustelu.

Onnistuneen Keikkakeskustelun edellytys on, että keskustelu käydään rakentavassa, avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Keikkakeskustelun ydinajatuksena on toiminnan kehittäminen – ei toiminnan arvostelu. Lähestymisnäkökulmana ei ole syyllisten etsiminen, vaan ennemmin: ”kuinka voimme toimia jatkossa turvallisemmin, tehokkaammin ja tuloksellisemmin

Menetelmää käytetään kokonaiskuvan luomiseen, uuden kehittämiseen sekä onnistumisista ja epäonnistustumista oppimiseen. Lähtökohtana keskustelussa on se, että jokainen on tehnyt tehtävällä parhaansa. Keskustelu käydään rehellisesti ja toisia kunnioittaen

Keikkadiskussionen är en enkel och snabb metod för att utveckla gruppens verksamhet.Med hjälp av keikkadiskussionen förbättrar man inlärningen genom erfarenheter och på så sätt prestationen på framtida uppdrag.Modellen baserar sig på After Action Review (AAR) -processen.

Keikkadiskussionen ordnas vid ett lugnt tillfälle efter en utryckning eller en övning. I basmodellen går man igenom uppdraget på gruppnivå. Genom att diskutera skapar man en gemensam uppfattning om utryckningen. I samband bedöms också framgången på uppdraget för att få en klar insyn om det skulle vara bättre att agera på ett annat sätt i framtiden. Det viktigaste är att diskutera och lära sig tillsammans.

Diskussionen genomförs i en konstruktiv, öppen och konfidentiell anda. Utgångspunkten i diskussionen är att var och en har gjort sitt bästa på utryckningen. Grundtanken i keikkadiskussionen är att utveckla verksamheten – inte att bedöma den. Som synvinkel är: “Hur kan vi arbeta säkrare, effektivare och mer framgångsrikt i framtiden?”.

Om det dyker upp iakttagelser eller idéer angående utvecklandet av räddningsverksamheten så skulle det vara bra att berätta om dem också för de andra. Små iakttagelser kan ha en stor betydelse. 

Keikkadiskussion:

keikkadiskussion (pdf) (453 KB)
Sammandrag (docx) (138.6 KB)
Keikkadiskussion-A4 (pdf) (2.8 MB)
SPPL_Juliste_Keikkadiskussion_A3_SV_LR (pdf) (138.9 KB)

Taustaa

Pelastuslaitoksissa tehdään palontutkintaa, mutta onnettomuuksista oppimisen kulttuuri ei ole laajalle levinnyttä. Läheskään aina edes suoranaisia virheitä pelastustoiminnassa ei voida avoimesti arvioida, vaan niiden katsotaan kuuluvan hektisessä onnettomuustilanteessa toimimiseen. 

Tällä hankkeella on pyritty kehittämään turvallisuus- ja toimintakulttuuria, jossa onnettomuustilanteiden purkuun tuodaan aina oppimisen elementti ja kaikista, pienistäkin poikkeamista otetaan opiksi sekä työturvallisuuden että pelastustoiminnan kehittämisen näkökulmasta. 

Onnettomuuksista oppiminen on ollut hajanaista ja omaehtoista, ja mahdolliset opit eivät aina laajene työvuoroa tai paloasemaa kauemmas.

Hankkeen tarkoitus

Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli eli Keikkakeskustelu-malli luo operatiivista työtä tekeville ja muille pelastustoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille mahdollisuuden osaamisensa kehittämiseen. Toimintamalli mahdollistaa pelastustoiminnan kehittämisen järjestelmällisellä tavalla sekä työvuorojen, paloasemien ja pelastuslaitosten välisen kokemusten ja oppien vaihdon.