Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus

Etusivu > Palvelut > Asiantuntijatoiminta > Menneet hankkeet > Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus

Palosuojelurahaston avustama tutkimushanke toteutettiin yhteistyössä Suomen Sopimuspalokuntien Liiton kanssa, Hankeaika on 1.1.2020–31.5.2021. Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus julkaistiin tiistaina 27.4.2021.

Katso julkistamistilaisuus tallenteena

https://issuu.com/palopaallysto/docs/sopimuspalokuntien_tulevaisuuskatsaus_2021

Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus on julkaistu. Ylläolevasta linkistä pääset lukemaan katsauksen. 

1. Hankkeen lyhyt kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on selvittää riippumattomasti ja puolueettomasti sopimuspalokuntajärjestelmän eri toimintamuotojen ja kriittisten toimintaedellytysten perusteita ja luoda tulevaisuusskenaarioita sopimuspalokuntatoiminnan kehittymisestä vuoteen 2035 asti. Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisen sopimuspalokuntatoiminnan toimintamuodot, kuvataan niiden rakenteita ja toimintaedellytyksiä muuttuvassa yhteiskunnassa. Tutkimuksessa selvitetään myös mahdollisuuksia käyttää nykyistä laajemmin erilaisia vapaaehtoistoimijoita, ja millaisilla edellytyksillä nämä voisivat osallistua tulevaisuudessa pelastustoimen palveluiden tuottamiseen esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla. Tässä yhteydessä sopimuspalokuntajärjestelmällä tarkoitetaan laajasti sekä sopimuksiin perustuvan vapaaehtoisen ja sivutoimisen palokuntajärjestelmän että sopimuksiin perustumattoman vapaaehtoistoiminnan muodostamaa kokonaisuutta Toimintaedellytysten perusteilla tarkoitetaan palokuntatoiminnan kiinnostavuutta ja osallistujien riittävyyttä, palokunnan materiaalisia toimintaedellytyksiä, kuten kalustoa, varusteita, palkkioita sekä pelastusasemien kuntoa ja toimivuutta. Lisäksi tutkimuksella pyritään tunnistamaan muita toimintaedellytyksiä, kuten toiminnassa mukana olevien yksilöiden tarve sosiaaliselle pääomalle ja sen kasvattamiselle, eli koettua merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi selvitetään, kuinka nykyinen pelastustoimen rakenne ja erityisesti järjestörakenne toimii sopimuspalokuntajärjestelmän tukena. Edellä kuvattuja näkökulmia verrataan tutkimuksessa yhteiskunnallisiin ilmiöihin, muutoksiin ja megatrendeihin sekä kuvataan, millä tavoin nykyinen sopimuspalokuntajärjestelmä kykenee sopeutumaan tai vastaamaan näihin ilmiöihin. 

Hankkeella tuotetaan lisäarvoa lainsäädäntötyölle ja erityisesti pelastuslain kokonaisuudistukselle, joka toteutetaan SM:n lainsäädäntösuunnitelman mukaisesti 2020-luvulla. Tutkimus tarkastelee laajasti pelastusalaan liittyvää vapaaehtoistoimintaa, kuten lentopelastus-, meripelastus-, etsintäkoira- ja öljyntorjuntatoimintaa. Sopimusplokuntien roolia tarkastellaan osana pelastustoimen järjestelmää ja pelastustoiminnan palveluntuottajia sekä osana paikallisyhteisöjä. Näkökulmia ei haeta vain sopimuspalokuntalaisilta, vaan myös päättäjiltä, pelastustoimen edustajilta ja kansalaisyhteiskunnalta. Tutkimuksessa käytetään ennen kaikkea laadullisia menetelmiä.

2. Hankkeen tavoitteet – suunnitellut tulokset tai tuotokset

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimusraportin muodossa katsaus sopimuspalokuntien tulevaisuudesta. Hankkeessa tutkitaan sopimuspalokuntien kriittisiä toimintaedellytyksiä (materiaaliset resurssit, sosiaalista toimintaympäristöä sekä sopimuspalokuntatoimintaa tukevat rakenteet, ml. järjestörakenne). Toimintaedellytyksiä verrataan yhteiskunnallisiin muutoksiin ns. megatrendeihin ja muodostetaan tulevaisuudenskenaarioita sopimuspalokuntien toiminnasta vuoteen 2035 asti. Tutkimuksessa selvitetään myös nykyistä sopimuspalokuntajärjestelmää laajemmin sellaisia vapaaehtoistoimijoita, jotka voisivat osallistua nykyistä enemmän pelastustoimintaan. Tutkimustulosten pohjalta tullaan esittämään poliittisia toimenpidesuosituksia (Policy Brief), joiden avulla tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja uhkiin voidaan parhaiten vastata.

3. Tulosten hyöty ja sovellettavuus – miten hanke edistää tulipalojen ehkäisyä tai pelastustoimintaa?

Tutkimustulokset antavat tietoa sopimuspalokuntatoiminnan tulevaisuuden kannalta tärkeistä ilmiöistä ja mahdollisista tulevaisuudenskenaarioista. Tutkimuksen pohjalta voidaan arvioida sopimuspalokuntajärjestelmän rakennetta ja sitä tukevien rakenteiden toimivuutta tulevaisuudessa. Tutkimustulosten pohjalta tuotetaan toimenpidesuosituksia (Policy Brief) sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseksi ja sopimuspalokuntatoimintaa koskevan päätöksenteon tueksi. Yhteiskunnan rakennemuutoksen näkökulmasta tutkimushankkeessa tarkastellaan kahtalaisesti sopimuspalokuntatoiminnan muutosta sekä harvaan asu tuilla alueilla, että kaupungistuvilla alueilla. Tämän nimenomaisen tutkimusnäkökulman tarkoituksena on tuottaa tietoa pelastustoimen palvelurakenteen muutoksista näillä alueilla. Tutkimustulokset tukevat pelastustoimen pitkän aikavälin strategista suunnittelua ja pelastustoimen vapaaehtoistoimijoita koskevan lainsäädännön valmistelua.

4. Hankkeen laajempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yhtymäkohdat muihin aihepiiriin liittyviin hankkeisiin

Tutkimushanke liittyy kiinteästi suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutoksiin, joihin myös pelastustoimen on vastattava. Kaupungistuminen ja esimerkiksi ikääntyminen ovat voimakkaasti vapaaehtoiseen pelastustoimintaan vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä, joiden tuomiin muutoksiin ei osata vielä täysin vastata. Tutkimushankkeella pyritään tuomaan näkökulmia, miten yhteiskunnassa tulisi reagoida näihin muutoksiin pelastustoimen palveluiden turvaamiseksi. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan yleisemmin kolmannen ja neljännen sektorin hyödyntämistä pelastustoimen palveluiden tuottamisessa ja tarkastellaan, mitä mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnan trendit voivat tuoda vapaaehtoiselle pelastustoiminnalle.

5. Suunnitelma hankkeen vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisesta sekä vaikutusten näkymisen aikajänne

Tutkimushanke tuottaa tulevaisuuskatsauksen, jolla pyritään laajentamaan käsitystä tämän päivän sopimuspalokunnista ja pelastusalan vapaaehtoistoiminnasta sekä pyritään luomaan näkökulmia tulevaisuuden muutoksiin ja miten näihin pitäisi pelastusalalla reagoida. Tutkimustulokset julkaistaan loppuraportissa ja niiden pohjalta annettavien toimenpidesuositusten mitattavat vaikutukset tulevat näkymään esimerkiksi lainsäädäntötyössä ja pelastusalaa koskevissa päätöksentekoprosesseissa vasta hankkeen jälkeen. Tutkimusraportissa otetaan kantaa mahdollisen seurantahankeen käynnistämisestä.

6. Tulosten julkaiseminen ja viestintäsuunnitelma – julkaisukanavat ja kohderyhmät

Tutkimustulokset julkaistaan Palopäällystöliiton verkkosivuilla ja tuloksia tullaan esittelemään pelastusalan tapahtumissa. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pelastusalan vaikuttajat niin pelastustoimen viranomaisissa kuin järjestöissä. Tutkimustulokset julkaistaan painettuna kirjana pienellä painosmäärällä ja avoimena verkkojulkaisuna.

Lisätiedot hankkeesta

Lisätietoja antaa projektipäällikkönä toimiva Suomen Palopäällystöliiton kehittämispäällikkö Antti Kinnunen, antti.kinnunen@sppl.fi tai 044 733 8112.

Hankkeen rahoittaa
psr logo fi