Verkkokaupan tietosuojaseloste

Etusivu > Verkkokaupan tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste, laadittu 24.4.2018, päivitetty 17.2.2021

1. Rekisterin nimi
Suomen Palopäällystöliiton verkkokaupan asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry (y-tunnus 0202246-5)
Iso Roobertinkatu 7 A 5, 00120 HELSINKI
puh. 0440 345 112 ja toimisto@sppl.fi

3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Talous- ja hallintoassistentti Jaana Kovero, puh. 0440 344 112 ja jaana.kovero@sppl.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on verkkokaupan tilausten, laskutuksen, toimitusten, viestinnän, asiakaspalvelun ja muiden asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden hoitaminen. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat rekisteröidyn suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan tilaajan nimi, henkilötunnus (tai y-tunnus, jos henkilö tilaa yrityksen puolesta), postitusosoite, laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero sekä tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan tilauslomakkeelta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja luovutetaan rekisteröidylle itselleen. Suomen Palopäällystöliitto käyttää tilausten toimituksissa kolmansia osapuolia, esim. kuljetusliikkeitä. Jos valitsemamme yhteistyökumppani säilyttää tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella, varmistamme, että henkilötiedot ovat suojassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain rekisteröidyn oman pyynnön, lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden tai viranomaisen lakiin perustuvan pyynnön vuoksi.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään asiakasrekisterissä niin kauan, kun se on asiakassuhteen hoidon kannalta tarpeellista. Asiakkaan myyntilaskuja säilytetään kirjanpitoaineistossa kirjanpitolainsäädännön määräämän ajan, enintään 10 vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilaus tehtiin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Suomen Palopäällystöliitto voi käyttää asiakkuuden hallinnassa kolmansia osapuolia, esim. ohjelmistopalveluiden tuottajia (verkkokaupan verkkoalusta ja taloushallintaohjelmisto). Asiakasrekisterin ylläpitäjä Suomen Palopäällystöliitto ja sen käyttämät palveluntuottajat huolehtivat siitä, että tallennettuja tietoja sekä verkon käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee tehdä sähköpostitse tai puhelimitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (viimeistään kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet henkilötietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.