Organisationen

Framsida > Om oss > Organisationen

Förbundsmöte

Brandbefälsförbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet som sammanträder två gånger om året. Vårmötet hålls senast i maj och höstmötet senast i december. Förbundsmötet väljer bland annat förbundsstyrelsen, vars uppgift är att styra och övervaka förbundets verksamhet i enlighet med antagna riktlinjer.

Förbundsstyrelse

Det verkställande organet underställd förbundsmötet är styrelsen som ansvarar för förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen består av ordföranden och sex (6) övriga ordinarie ledamöter. Med undantag för ordföranden har varje ledamot en personlig suppleant.

Expertkommittéer

Förbundsstyrelsen biträds av expertkommittéer och sektionsdirektion.

Verksamhetsledare och kansli

Brandbefälsförbundet upprätthåller ett kansli som består av heltidsanställda befattningsinnehavare och verksamhetsutrymmen. Kansliet betjänar, skapar förutsättningar och verkställer beslut som fattats av förbundets förvaltningsorgan. Kansliets operativa verksamhet leds av verksamhetsledaren.

Sektioner

Brandbefälsförbundets medlemmar är indelade i sex sektioner. Sektionernas verksamhet styrs av den av sektionsmötena valda sektionsordföranden och -direktionen. I sektionens direktionsmöten deltar också förbundskansliets kontaktperson.

Sektionerna är:

  • Administrations- och stödtjänster
  • Beredskap och befolkningsskydd
  • Frivillig brandkårsverksamhet
  • Företagssäkerhet
  • Riskhantering
  • Räddningsverksamhet