Kommittéer

Framsida > Kommittéer

De kommittéer som tillsatts av Brandbefälsförbundet främjar utvecklingen av sina verksamhetsområden i samarbete med kansliet, sektionerna och andra intressentgrupper.

Kommittéerna är:

  • Kommittén för mental hälsa och säkerhet i arbetet
  • Kommittén för arbeten i områden med fallrisk
  • Kommittén för vägtrafikräddning
  • Vattendykningskommittén
  • Social- och hälsovårdens säkerhetskommitté