Opintopäivät

Etusivu > Säteilyn perusteet, säteilylähteet ja säteilymittaukset -koulutus

Säteilyn perusteet, säteilylähteet ja säteilymittaukset -koulutus

Tampere, Tampere

Imoittautuminen päättyy

Ilmoittaudu
Säteilyn perusteet, säteilylähteet ja säteilymittaukset -koulutus on pelastuslaitoksille suunnattu koulutuskokonaisuus, joka koostuu säteilyn perusasioita, käyttöä ja mittaamista koskevasta koulutuspäivästä ja siihen liittyvästä ennakkovalmistautumismateriaalista.

Tarkoituksena on kouluttaa paloesimiehiä, heidän varahenkilöitään ja muita pelastustoimen asiantuntijoita siten, että koulutettavat pystyisivät kouluttamaan säteilyturvallisuuteen liittyviä asioita eteenpäin oman laitoksen henkilöstölle.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on antaa ymmärrys siitä, mitä riskejä on säteilyssä ja säteilyvaaratilanteissa, mitä eroa on suoralla säteilyllä ja kontaminaatiolla sekä miten arvioida säteilyn määrää ja mahdollisia vaikutuksia.
Koulutus  auttaa henkilöä soveltamaan tietoja siten, että hän osaa valita oikeat menetelmät suojautuakseen säteilyltä ja kontaminaatiolta, sekä varmistamaan muiden turvallisuuden tilanteessa, jossa esiintyy säteilyä. Koulutus antaa myös edellytykset tunnistaa erilaisia säteilylähteitä ja niiden aiheuttamia vaaratilanteita.

Sisältö ja toteutus
Koulutus koostuu itse opiskeltavasta ennakkovalmistautumismateriaalista ja lähikoulutuspäivästä.

Ennakkomateriaalin (noin 2 tuntia) avulla aihealueeseen tutustutaan etukäteen, jonka myötä koulutuspäivänä pystytään keskittymään paremmin koulutettavien osaamisen varmistamiseen.

Lähikoulutuspäivä (6 oppituntia) sisältää teoriaosuuden lisäksi käytännön osuuden, jossa tutustutaan käytössä oleviin säteilymittauslaitteisiin ja niiden ominaisuuksiin sekä henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöön. Koulutuksen lopuksi teoria viedään kohti käytäntöä tarkastelemalla esimerkkiskenaarioita mahdollisista Suomessa kohdattavista säteilyturvallisuuspoikkeamista ja onnettomuustilanteista.

Kouluttajat
Pääkouluttajina toimivat Platom Oy kokeneet säteilyturvallisuusasiantuntijat Jussi Aromaa ja Petri Koivunen.

Jussilla on 15 vuoden kokemus työskentelystä teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käytön parissa, niin säteilyn käyttäjän kuin viranomaisenkin näkökulmasta. Hänellä on vahva tietämys säteilyn käytön eri sovelluksista, säteilyturvallisuudesta, säteilysuojelun hallinnasta sekä säteilylainsäädännöstä ja säteilyn käytön viranomaisvaatimuksista.

Petri on työskennellyt säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä 8 vuoden ajan. Hänellä on kokemusta sekä käytännön säteilysuojelusta että säteilyturvallisuudesta kokonaisuutena ydinenergian käytön ympäristöissä. Hänellä on tietämystä säteily- ja ydinenergialainsäädännöstä, säteilysuojelun hallinnasta sekä säteilyturvallisuuden suunnittelusta.

Kustannukset
Osallistumismaksu on 595 euroa/osallistuja. Osallistumismaksu sisältää ennakkomateriaalin, lähipäivän koulutuksen tarjoiluineen ja koulutettaville jäävän koulutusmateriaalin.

Kyseessä arvonlisäveroton koulutuspalvelu (sis. alv 0 %).

Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ennen koulutuspäivää koulutettavat tutustuvat ennakkomateriaalin avulla 1,5–2 h ajan aihepiiriin Howspace oppimisympäristössä.

Päivänlähikoulutus, joka sisältää teoria-asioiden kertauksen ja käytännön harjoitteet. 

Koulutus koostuu seuraavista aihepiireistä:

Säteilyn perusasioita
 • Käydään läpi peruskäsitteitä ja -yksiköitä, säteilysuojelun perusperiaatteita sekä sitä ”paljonko on paljon”.
 • Mitä eroa on eri säteilylajeilla? Mitkä ovat yleisimmät radionuklidit, jotka voivat tulla vastaan esim. jossakin onnettomuustilanteessa?
 • Opitaan ymmärtämään suoran säteilyn ja kontaminaation erot, sekä mi-ten niiltä suojaudutaan (mm. ASE säteilyä vastaan – Aika, Suoja, Etäisyys).

Säteilyn käyttö Suomessa
 • Tehdään yleiskatsaus eri säteilyn käytön sovelluksiin. Miltä erilaiset säteilylähteet ja niiden suojukset voivat näyttää?
 • Radioaktiivisten aineiden kuljetukset, keskeisimmät VAK-säädökset.

Säteilyn mittaaminen
 • Tutustutaan erilaisten säteilymittareiden yleisiin ominaisuuksiin, ja käydään läpi säteilymittausten suorittamista ja sitä, mitä milläkin mittarilla voidaan tehdä.
 • Annosnopeusmittaus, kontaminaatiomittaus ja radionukliditunnistus.
 • Tutustuminen asiakkaalla käytössä oleviin mittalaitteisiin.

Säteilyturvallisuuspoikkeamat ja onnettomuustilanteet
 • Esimerkkejä sattuneista tai mahdollisista poikkeamista säteilylähteiden käyttöön liittyen.
 • Säteilystä viestiminen – miksi se on tärkeää ja mitä viestinnässä tulee ottaa huomioon?

Käytännön harjoitteet / poikkeamaskenaarioiden läpikäynti
 • Käydään esimerkkiskenaarioiden avulla läpi tilanteita, joihin koulutettavat saattavat omissa työtehtävissään joutua.
Koulutettavat laativat koulutuspäivän aikana opittuja tietoja hyväksi käyttäen suunnitelman siitä, miten eri tilanteissa tulisi toimia ja mitä kaikkea niissä pitäisi ottaa huomioon.

Suunnitelmat käydään yhdessä läpi, ja niistä annetaan palaute koulutus-päivän päätteeksi.

Esimerkkiskenaarioita:
 • kuljetusonnettomuus
 • säteilylähteen paikallistaminen ja turvaan saattaminen
 • kontaminaation leviämisen estäminen
 • suojavarusteiden käyttö
 • poikkeamasta viestiminen/tiedottaminen

Aromaa Jussi
Säteilyturvallisuusasiantuntija, Platom Oy

Koivunen Petri
Säteilyturvallisuusasiantuntija, Platom Oy